خام

MDF خام ۱۸۳*۳۶۶
شامل خام خارجی واناچای ” سیام تایلند “پنل پلاس “کاستامانو میباشد.

 • MDF ویسپان

  ام دی اف، ویسپان : روکش‌های ام دی اف طرح چوب ویسپان که ازگذشته با نام تجاری” وینا ” در بازار ایران به لحاظ کیفی و […]
 • ۱۲۲*۲۴۴

  MDF خام ۱۲۲*۲۴۴ شامل خام ایرانی آرین سینا ” فومنات “اهواز ” و پویا میباشد.
 • ۱۸۳*۲۴۴

  MDF خام ۱۸۳*۲۴۴ شامل خام ایرانی آرین سینا “اهواز “فومنات “و پویا میباشد.
 • ۱۲۲*۲۸۰

  MDF خام ۱۲۲*۲۸۰ شامل خام ایرانی آرین سینا ” فومنات “اهواز “و پویا میباشد .
 • ۱۸۳*۳۶۶

  MDF خام ۱۸۳*۳۶۶ شامل خام ایرانی آرین سینا “اهواز “فومنات “وپویا میباشد.
 • ۱۲۲*۲۴۴

  MDF خام ۱۲۲*۲۴۴ شامل خام خارجی پنل پلاس ” واناچای میباشد
 • ۱۸۳*۲۴۴

  MDF خام ۱۸۳*۲۴۴ شامل خام خارجی واناچای “پنل پلاس میباشد .
 • ۱۲۲*۲۸۰

  MDF خام ۱۲۲*۲۸۰ شامل خام خارجی واناچای ” پنلا پلاس”سیام تایلند میباشد.
 • ۱۸۳*۳۶۶

  MDF خام ۱۸۳*۳۶۶ شامل خام خارجی واناچای ” سیام تایلند “پنل پلاس “کاستامانو میباشد.